فهرست آثار اخیر

نمونه کارهای ما

  • همه
  • بسته بندی
  • تجاری سازی
  • رابط کاربری
  • طراحی محصول
کسب و کار کوچک

بسته بندی, طراحی محصول

کسب و کار کوچک

بطری های مدرن

بسته بندی, تجاری سازی

بطری های مدرن

یک پرش

رابط کاربری, طراحی محصول

یک پرش

طراحی هدفمند

بسته بندی, تجاری سازی

طراحی هدفمند

قرار گرفتن دوگانه

بسته بندی, طراحی محصول

قرار گرفتن دوگانه

ساعت هوشمند

تجاری سازی, رابط کاربری

ساعت هوشمند

بهینه سازی بالا

بسته بندی, طراحی محصول

بهینه سازی بالا

درمان یخ

رابط کاربری, طراحی محصول

درمان یخ