لیست کامل عناصر

نوار پیشرفت

پیشفرض
سرمایه گذاری90%
مدیریت دارایی80%
بازاریابی وب95%
تصویر85%
رنگی
سرمایه گذاری90%
مدیریت دارایی80%
بازاریابی وب95%
تصویر85%